สารภาพ

posted on 08 Mar 2014 11:36 by bowoh-blog
แ ห ะ ๆ ๆ เ นื่ อ ง ด้ ว ย อ า ห ม ว ย ง อ แ ง กั บ อ า ตี๋
 
วั น นี้ อ า ห ม ว ย เ ล ย ม า เ ขี ย น ไ ด อ า รี่ ส า ร ภ า พ ค ว า ม ผิ ด ค่ ะ
 
 
อ า ห ม ว ย ข อ โ ท ษ น ะ ค ะ อ า ตี๋
 
 ที่ อ า ห ม ว ย ท ำ ตั ว ไ ม่ น่ า รั ก กั บ อ า ตี๋ 
 
 อ า ห ม ว ย ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใ จ  . .
 
 ข อ โ ท ษ น ะ ค ะ 
 
รั ก อ า ตี๋ ฝุ ด ฝุ ด เ บ ย ย ย ย
 
จุ๊ ฟ ฟ
 
 
 
เ ร า ม า มุ้ ง มิ้ ง กั น น ะ

Comment

Comment:

Tweet

#1 By zuzsaduey on 2014-03-08 19:16